interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

תיבת ההעברה

חלק מיכאני נוסף לתיבת ההילוכים הקיים ברכבי 4X4 שלהם הילוך כוח.

תיבת ההעברה דומה לתיבת הילוכים והיא מאפשרת לשנות את יחס ההעברה שבין תיבת ההילוכים (הגיר) לבין הגלגלים. תיבת ההעברה כוללת הילוך HIGH והילוך LOW (ובניהם הילוך סרק, נוסף לזה שבתיבת ההילוכים).

תגובות

0 תגובות