interest_logo

ויקי - שטח

ויקי - שטח

שק חול

או שקי חול

שקי יוטה ריקים אשר ממלאים בחול ומשמשים בעת חילוץ רכב תקוע בחול או בהצלבה.
העיקרון הוא מילוי שקי היוטה באבנים או בחול והנחתם מתחת לגלגל שאיבד אחיזה.
לפעמים גם נדרש שימוש באת חפירה ובמגבה (ג'ק).

תגובות

0 תגובות